Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši Privatumo politika reglamentuoja elektronikos taisyklos (toliau – efix.lt) ir jos Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi efix.lt tvarko JŪSŲ asmens duomenis.
3. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
4. Naudotis efix.lt paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. efix.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:
5.1. apdorotume Jūsų prekių užsakymus;
5.2. išrašytume finansinius dokumentus;
5.3. išpręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.
6. Registracijos metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
7. efix.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8. efix.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:
8.1. šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
8.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

9. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
10. efix.lt turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai vykdyti Jūsų reikalavimus.

V. Asmens duomenų tvarkymas

11. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

VI.  Taisyklių keitimas

12. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti „Privatumo politiką“ apie tai pranešdami efix.lt.